Loyola Institution | Contact

¸À«ð¸ï ¸ÉÖõÀ£ï

EzÀÄ §æzÀgï ¨É£ÉrPïÖ gÉƸÁjAiÉÆà 2003gÀ°è DqÀ½vÁ¢üPÁjAiÀiÁVzÁÝUÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁVvÀÄÛ ±ÀÄgÀÄ«£À°è ²æà gÀ« PÉ zÉêÀ£ÀºÀ½îAiÀĪÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀgÀĵÀUÀ¼À PÁ®, 2003 jAzÀ 2004 gÀªÀgÉUÉ £ÀqɹzÀgÀÄ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ 2004 jAzÀ 2007 ªÀgÉUÉ ²æà qÁ°Ò JA§ÄªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® EzÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. D£ÀAvÀgÀ 1-4-2007 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ²æà gÀ«AiÀĪÀgÀÄ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. F ¸À«ð¸ï ¸ÉÖõÀ£ï£À°è DmÉÆêÉƨÉʯï AiÀÄĪÀPÀjUÉ ¸À«¸ÁÛgÀªÁzÀ vÀgÀ¨sÉÃwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÉÝêÉ. EzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀ®ªÁgÀÄ vÀgÀ¨sÉÃwzÁgÀgÀÄ ¸ÁéªÀ®A§£É vÀgÀ¨sÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. F ¸À«ð¸ï ¸ÉÖõÀ£ï §ºÀ¼ÀµÀÄÖ AiÀÄĪÀPÀjUÉ PÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß, ¨ÉÊPÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÉ ºÀ®ªÀÅ P˱À®åUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ C¯ÁàªÀ¢ü DmÉÆêÉƨÉʯï PÉÆøïð ªÀÄvÀÄÛ J£ï.¹.«.n ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ ªÉÄPÁå¤Pï ªÉÆÃmÁgï ªÉ»PÀ¯ï PÉÊUÁjPÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ GvÀÛªÀÄ jÃwAiÀÄ vÀgÀ¨sÉÃwAiÀÄ£ÀÄß FªÀgÉUÉ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ.
Contact us

LOYOLA INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE
Kalenaagrahara, Bannerghatta Road,
Bangalore - 560076
Mobile   : 8147027450
Email     : loyolaitc@yahoo.co.in
               : office.liti@gmail.com

Route Map

Social Media

All Recent updates of Loyola Industrial Training Institute are available in Social Media.